english slovensky

Káble ako stavebný výrobok a ich zaradenie v projektoch stavieb

20.10.2014
Častokrát sa pri kontakte s projektantmi aj inými zákazníkmi stretávame s názorom, že nový stavebný zákon sprísňuje požiadavky na bezpečnosť iba vybraných stavieb. Treba si ale uvedomiť, že každý projekt v sebe zahŕňa aj požiarno – bezpečnostné požiadavky a tie treba prispôsobiť novej legislatíve nielen pre obytné domy alebo ne- mocnice, ale aj priemyselné stavby a iné objekty, ktoré si vyžadujú ukončenie stavby kolaudačným rozhodnutím.
Toto nariadenie sa postupne implementuje do systému národnej legislatívy členských štátov EÚ, kde základné požiadavky na bez- pečnosť stavieb v SR všeobecne upravuje zákon č. 133/2013  Z. z. o stavebných výrobkoch a o doplnení niektorých zákonov a s ním súvisiaca vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 162/2013  Z. z., ktorou sa ustano- vuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov.

Zákon o stavebných výrobkoch nadobudol účinnosť 1. 7. 2013. Od tohto dátumu musia byť všetky projekty navrhované s kabelážou pre jednotlivé požiarne úseky podľa STN 34 7661  Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely požiarnej bez- pečnosti stavieb. Káble a vodiče. Norma síce nie je v zákone priamo citovaná, ale v § 6 – SK vyhlásenie o parametroch sa píše:

(1) Výrobca vypracuje k výrobku uvádzanému na domáci trh vyhlá- senie o parametroch podstatných vlastností výrobku vo vzťahu k základným požiadavkám na stavby (ďalej len SK vyhlásenie o para- metroch), ak to ustanovuje vykonávací predpis. SK vyhlásenie o pa- rametroch sa vypracúva v štátnom jazyku. Vzhľadom na existenciu predmetnej normy pre káble (STN 34 7661) bola zapracovaná vo vykonávacích predpisoch. Do predchádzajúcich  predpisov zároveň nový stavebný zákon doplnil požiadavku na definovanie reakcie na oheň pre všetky súčasti a komponenty stavieb, v prílohe 1 k návrhu zákona je to pre káble uvedené takto (tab. 1):


tab. 1
 
Z uvedeného vyplýva, že projekty schvaľované  po nadobudnutí účinnosti zákona od 1. 7. 2013  budú musieť mať určenú aj ka- tegóriu reakcie na oheň pre všetky káble danej stavby, aj keď iba na úrovni Fca. Projekty schválené pred prijatím zákona môžu byť dostavané s pôvodne schválenou kabelážou. Spôsob preukazovania triedy reakcie kábla na oheň určuje norma STN 34 7661,  ktorá v tab. 2 presne definuje požiadavky na minimálne skúšanie káblov pre jednotlivé kategórie.
Pre vybrané úseky stavieb na Slovensku bola rovnako ako v Českej republike ako najprísnejšia kategória predpísaná trieda B2ca, kde skúšky uvedené v tab. 2 musia spĺňať všetky káble zabezpečujúce dodávku energie alebo signálov pre daný úsek; pre zariadenia, ktoré musia ostať funkčné po určené obdobie počas požiaru, sú doplnené o požiadavku požiarnej spôsobilosti, PS, ktorá sa už preukazuje podľa STN 92 0205  pre jednotlivé konštrukcie káblov počas 15, 30, 60 a 90 minút ako PS15, PS30, PS60 a PS90. Pre názornosť uvádzame na obr. aj piktogramy požadovaných skúšok.
 

tab. 2

Káble spĺňajúce požiadavky najnovších stavebných predpisov vyrá- ba aj VUKI a. s. Prvá skupina káblov do 1 kV je určená na prenos energie a druhá na prenos signálov. Obidve skupiny zahŕňajú aj konštrukcie zabezpečujúce dodávku energie alebo signálov v požiari až počas 90 minút.
 

 
Ako už bolo spomenuté v úvode článku, nový stavebný zákon rieši všetky typy stavieb vrátane priemyselných a ovplyvňuje aj výber káblov podľa ich charakteru a požiarnych predpisov. Včasné uplat- nenie nových predpisov už v štádiu projektu ušetrí staviteľom možné komplikácie pri kolaudácii.