Čo je CPR?


CPR (Construction Products Regulation) je nariadenie EP a Rady EÚ o stavebných výrobkoch č. 305/2011, ktoré hovorí, že všetky výrobky zabudované v stavbe, musia mať stanovenú triedu reakcie na oheň (TRO). Táto TRO určuje, v ktorých úsekoch stavby môžu byť dané výrobky použité. Káble, ako stavebný výrobok, podliehajú CPR legislatíve s účinnosťou od 1.7.2017. Reakcia na oheň bola definovaná len pre káble so zvýšenou odolnosťou proti šíreniu plameňa (bez požiadavky na funkčnosť trasy v požiari, tieto káble sú zatiaľ riešené v SR národnou normou STN 34 7661).

Na základe čoho sú zaraďované káble do tried reakcie na oheň?


Na základe vlastnosti  „reakcia na oheň“, ktorá bola definovaná harmonizovanou európskou normou
EN 50575 z roku 2014. Táto norma popisuje, ktoré vlastnosti káblov sa pri horení klasifikujú, určuje rozsah klasifikácie pre jednotlivé triedy, odkazuje na skúšobné metódy a ukladá povinnosti jednotlivým osobám zodpovedným za kvalitu káblov na trhu. Nariaďuje výrobcom otestovať každý kábel, ktorý môže byť zabudovaný do stavby a zaradiť ho do jednej z nasledujúcich tried reakcie na oheň: Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca a Fca.

Ako sa hodnotia káble pre jednotlivé triedy reakcie na oheň?


Káble sa hodnotia skúšobnými metódami podľa noriem uvedených v tabuľke. Kategórie B1ca, B2ca, Cca a Dca  hodnotené podľa EN 50399 sa líšia celkovým množstvom uvoľneného tepla za definovaný čas, hodnotou rýchlosti uvoľňovaného tepla, šírením plameňa a rýchlosťou rozvoja požiaru.

Tieto požiadavky sú doplnené o doplnkovú klasifikáciu:

pre vývoj dymu (smoke, s)

s1 nízka dymivosť (s1a-veľmi pomalé šírenie dymu, s1b pomalé šírenie dymu),

s2 priemerná dymivosť a šírenie dymu,

s3 bez garancie parametrov

 

odkvapkávajúce horiace časti (drops, d)

d0 – žiadne horiace častice počas skúšky

d1 horiace častice zhasnú do 10 sek po odkvapnutí

d2 bez garancie parametrov

 

kyslosť splodín (bezhalogénnosť) vznikajúcich pri horení (acidity, a)

a1 veľmi nízka kyslosť

a2 nízka kyslosť

a3 bez garancie parametrov

 

Čo dnes platí v SR?


V SR platí Zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a s ním súvisiaca Vyhláška Ministerstva dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 162/2013 Z. z. 

Konkrétne úseky popisuje norma STN 92 0203 v prílohe B. Požiadavka na káble z prílohy B normy je nasledovná:

Trieda reakcie na oheň a doplnkové klasifikácie: 

– B2ca – skúška horenia káblov vo zväzku, kde celkové množstvo uvoľneného tepla z káblov za
1 200 s ≤ 15 MJ; najvyššia hodnota rýchlosti uvoľňovania tepla ≤ 30 kW, šírenie plameňa ≤ 1,5 m; rýchlosť rozvoja požiaru ≤ 50 Ws-1; 

– s1 – celkové množstvo vývinu dymu TSP1200 ≤ 50 m2 a okamžité množstvo uvoľneného
dymu SPR ≤ 0,25 m2/s; 

– d1 – žiadne horiace kvapky / častice pretrvávajúce dlhšie ako 10 s počas 1 200 s; 

– a1 – vodivosť < 2,5 μS/mm a pH > 4,3 v súlade s EN 60754-2.

Čo dnes platí v ČR?


V ČR platí Vyhláška č. 23/2008 Sb., resp. jej novela - Vyhláška 268/2011 Sb. z 12.09.2011, a požaduje pre vybrané úseky stavieb káble s triedou reakcie na oheň B2ca alebo B2ca s1d1.

Ako sa identifikujú káble zodpovedajúce požiadavkám CPR?


Podstatné údaje o kábloch ako stavebných výrobkoch sú na štítkoch káblov, prípadne aj v ich popise na plášti kábla. Štítky káblov, spĺňajúcich požiadavku pre kategóriu B2ca z normy EN 50575, musia obsahovať nasledovné údaje:

 

Aké povinnosti vyplývajú z CPR pre výrobcov?


Výrobcovia zodpovedajú za posúdenie parametrov svojich výrobkov v zmysle požiadaviek legislatívy. Vypracujú vyhlásenie o nemennosti parametrov stavebného výrobku v súlade s požiadavkami EN 50575. Výrobcovia na základe Vyhlásenia o nemennosti parametrov stavebného výrobku vypracujú technickú dokumentáciu popisujúcu všetky príslušné prvky vzťahujúce sa k požadovanému systému posudzovania a overovania stability parametrov. Túto dokumentáciu uchovávajú po dobu 10 rokov. Výrobcovia zabezpečia, aby sa zaviedli postupy, ktoré zaručia pri sériovej výrobe zachovanie deklarovaných parametrov. Zodpovedajú za identifikovateľnosť káblov a kontakt na seba na každom balení káblov. Odporučené značenie káblov je nasledovné: triedu reakcie na oheň B2ca vrátane doplnkových klasifikácií uvádzať vždy na štítkoch a aj priamo v potlači na plášti kábla spolu so znakom CE, pre ostatné (nižšej) triedy reakcie na oheň (Cca, Dca, Eca, Fca) postačuje uviesť údaj na štítku kábla.

 

Aké povinnosti vyplývajú z CPR pre projektantov?


Musia zadefinovať v stavebných projektoch pre každý priestor stavby kabeláž s príslušnou triedou reakcie na oheň v zmysle platnej legislatívy a požiarneho projektu stavby. Pri návrhu káblových trás musia zohľadniť, že v jednotlivých požiarnych úsekoch nesmú byť inštalované káble s nižšou triedou reakcie na oheň, ako je pre daný úsek predpísaná.

Aké povinnosti vyplývajú z CPR pre dovozcov?


Dovozca uvádza na trh EÚ iba stavebné výrobky, ktoré sú v súlade s príslušnými požiadavkami Nariadenia EÚ č. 305/2011. Od svojich dodávateľov požaduje rovnaké úkony, záväzky a dokumentáciu, aká platí pre výrobcov EÚ. Dovozca zaisťuje identifikovateľnosť káblov a na každom balení káblov uvádza kontakt na seba (nie na výrobcu). Tým na seba preberá zodpovednosť za bezpečnosť a spôsobilosť výrobku na trhu EÚ.

Aké povinnosti vyplývajú z CPR pre distribútorov?


Pri sprístupňovaní stavebného výrobku na trhoch EÚ postupujú distribútori s náležitou starostlivosťou, pokiaľ ide o požiadavky Nariadenia EÚ č. 305/2011. Prevzatím výrobkov do distribúcie alebo k predaju preberajú zodpovednosť za plnenie požiadaviek tohto nariadenia voči zákazníkovi. Pri delení kábla dodaného výrobcom alebo dovozcom, sú povinní pre každú dĺžku kábla zabezpečiť kontinuitu pre identifikovateľnosť na všetkých distribuovaných častiach.