What is CPR?

Construction Products Regulation

je nariadenie EP a Rady EÚ o stavebných výrobkoch č. 305/2011,

ktoré hovorí, že všetky výrobky zabudované v stavbe, musia mať stanovenú triedu reakcie na oheň (TRO). Táto TRO určuje, v ktorých úsekoch stavby môžu byť dané výrobky  použité. Káble, ako stavebný výrobok, podliehajú CPR legislatíve s účinnosťou od 1.7.2017. Reakcia na oheň bola definovaná len pre káble so zvýšenou odolnosťou proti šíreniu plameňa (bez požiadavky na funkčnosť trasy v požiari, tieto káble sú zatiaľ riešené v SR národnou normou STN 34 7661).

 

 • Na základe čoho sú zaraďované káble do tried reakcie na oheň?

Na základe vlastnosti  „reakcia na oheň“, ktorá bola definovaná harmonizovanou európskou normou
EN 50575 z roku 2014. Táto norma popisuje, ktoré vlastnosti káblov sa pri horení klasifikujú, určuje rozsah klasifikácie pre jednotlivé triedy, odkazuje na skúšobné metódy a ukladá povinnosti jednotlivým osobám zodpovedným za kvalitu káblov na trhu. Nariaďuje výrobcom otestovať každý kábel, ktorý môže byť zabudovaný do stavby a zaradiť ho do jednej z nasledujúcich tried reakcie na oheň: Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca a Fca.

 

 • Ako sa hodnotia káble pre jednotlivé triedy reakcie  na oheň?

Káble sa hodnotia skúšobnými metódami podľa noriem uvedených v tabuľke. Kategórie B1ca, B2ca, Cca a Dca  hodnotené podľa EN 50399 sa líšia celkovým množstvom uvoľneného tepla za definovaný čas, hodnotou rýchlosti uvoľňovaného tepla, šírením plameňa a rýchlosťou rozvoja požiaru.

These requirements are amended by the following additional classification:

smoke production (smoke, s)

s1 light intensity of smoke production (s1a – very light intensity of smoke spread, s1b – light intensity of smoke spread),

s2 average smoke production and smoke spread,

s3 no parameter warranty

 

flaming droplets (drops, d)

d0 no flaming droplets during test

d1 flaming droplets go out 10 seconds after dropping

d2 no parameter warranty

 

acidity of gasses (halogen-free) occurring during burning (acidity, a)

a1 very low acidity

a2 low acidity

a3 no parameter warranty

 

 

 • Čo dnes platí v SR?

V SR platí Zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a s ním súvisiaca Vyhláška Ministerstva dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 162/2013 Z. z.

Konkrétne úseky popisuje norma STN 92 0203 v prílohe B. Požiadavka na káble z prílohy B normy je nasledovná:

Reaction to fire class and additional classifications:

- B2ca – a cable burning test in a bundle where the total amount of heat released from the cables represents the value 1 200 s ≤ 15 MJ; the highest heat release rate represents ≤ 30 kW, flame spread ≤ 1,5 m; fire development rate ≤ 50 Ws-1;
- s1 - total smoke production represents TSP1200 ≤ 50 m2 and immediate smoke release rate ≤ 0,25 m2 / s;

- d1 - no burning droplets / particles lasting for more than 10s for 1 200s;

- a1 - conductivity <2.5 μS / mm and pH> 4,3 in accordance with EN 60754-2.

 

 

 • Čo dnes platí v ČR?

V ČR platí Vyhláška č. 23/2008 Sb., resp. jej novela - Vyhláška 268/2011 Sb. z 12.09.2011, a požaduje pre vybrané úseky stavieb káble s triedou reakcie na oheň B2ca alebo B2ca s1d1.

 

 • Ako sa identifikujú káble zodpovedajúce požiadavkám CPR?

Podstatné údaje o kábloch ako stavebných výrobkoch sú na štítkoch káblov, prípadne aj v ich popise na plášti kábla. Štítky káblov, spĺňajúcich požiadavku pre kategóriu B2ca z normy EN 50575, musia obsahovať nasledovné údaje:

 • Aké povinnosti vyplývajú z CPR pre výrobcov?

Manufacturers are responsible for assessing the parameters of their products according to the requirements of the legislation. They shall draw up a declaration of non-conformity of the construction product parameters in accordance with the requirements of EN 50575. Manufacturers shall, on the basis of the Declaration of Performance (DoP) draw up a technical documentation describing all relevant elements relating to the required system for assessing and verifying the stability of the parameters. This documentation is kept for 10 years. Manufacturers shall ensure that procedures are in place to ensure that the declared parameters are maintained in mass production. They are responsible for identifying and marking each cable packaging with their contact details. The recommended marking of the cables is as follows: B2ca fire reaction class, including any additional classifications shall always be indicated on the tags and directly in the printing on the cable sheath along with the CE marking. For other (lower) fire reaction classes (Cca, Dca, Eca, Fca) it is sufficient enough to indicate the information on the cable tag, in accordance with EN 50575.

 

 • Aké povinnosti vyplývajú z CPR pre projektantov?

Designers shall define appropriate cabling with a corresponding class of reaction to fire according to the valid legislation and fire design of the building in the construction projects for each building space. They must take into account the fact that no cables in the lower class classification of fire reaction than prescribed for the given construction section shall be installed when designing cableways.

 

 • Aké povinnosti vyplývajú z CPR pre dovozcov?

Importers place on the EU market only construction products that comply with the relevant requirements of EU Regulation No. 305/2011. They demand the same acts, commitments and documentation from their suppliers as are applied to EU producers. Importers ensure the identification of the cables, marking each cable packaging with their contact details (not the manufacturer), thus taking responsibility for product safety and capability on the EU market.

 

 • Aké povinnosti vyplývajú z CPR pre distribútorov?

When introducing a construction product on EU markets, distributors shall take due care with regard to the requirements of EU Regulation No. 305/2011. By taking products to distribution or sales, they take responsibility for meeting the requirements of this Regulation against the customer. When dividing the cable supplied by the manufacturer or importer, distributors are required to ensure continuity for each cable length in order to identify its marking on all the parts distributed.

 

Káble VUKI podľa požiadaviek CPR (EN 50575):

 

 • Silové káble s triedou reakcie na oheň B2ca (s1,d1,a1)

Silové bezhalogénové káble menších prierezov, 1 až 37 žilové s plnými a lanovanými medenými jadrami, určené pre dodávku elektrickej energie v budovách a ďalších inžinierskych stavbách, so zvýšenou odolnosťou proti šíreniu plameňa podľa EN 60332-3-..., bezhalogénové, s nízkou hustotou dymu pri horení podľa EN 61034-2 a nízkou korozivitou a vodivosťou splodín podľa EN 60754.... Káble majú definovanú triedu reakcie na oheň podľa EN 50399 (stanovuje klasifikáciu káblov podľa reakcie na plameň), kde dosiahli triedu B2ca s1d1. Sú určené pre menovité napätie 0,6/1 kV, pre pevné uloženie v prostredí obyčajnom a vlhkom (STN 33 2000-5-51). Káble je možné použiť aj v prostredí
s nebezpečenstvom požiaru a je možné ich inštalovať na horľavý podklad.

 

 • Signálne káble s triedou reakcie na oheň B2ca (s1,d1,a1)

Signálne káble určené pre vzájomné prepojenie snímačov a vyhodnocovacích centrál protipožiarnych a zabezpečovacích systémov. Káble majú zvýšenú odolnosť proti šíreniu plameňa podľa EN 60332-3..., sú bezhalogénové, s nízkou hustotou dymu pri horení podľa EN 61034-2 a nízkou korozivitou a vodivosťou splodín podľa EN 60754..... Káble vyhovujú požiadavke STN EN 50399 pre triedu reakcie na oheň B2ca (s1,d1,a1). Sú určené pre max. napätie 225 V, pre pevné uloženie v prostredí obyčajnom a vlhkom (STN 33 2000-5-51). Káble je možné použiť aj v prostredí s nebezpečenstvom požiaru a je možné ich inštalovať na horľavý podklad.

 

 • Silové a signálne káble s triedou reakcie na oheň Eca

Priemyselné silové káble J(L,C)XK(F,O,O1,S,J)E-R nxm, n=(1-37); m=(1-10) mm2 menších priemerov, určené pre dodávku elektrickej energie v budovách a ďalších inžinierskych stavbách, so zvýšenou odolnosťou proti šíreniu plameňa podľa EN 60332-3-…, bezhalogénové, s nízkou hustotou dymu pri horení podľa EN 61034-2 a nízkou korozivitou a vodivosťou splodín podľa EN 60754... V LOCA (LOCA-SA) sú určené pre jadrové elektrárne typu VVER 440 (STN IEC 60780, IEEE323, IEEE 383), pre menovité napätie 0,6/1 kV, pre pevné uloženie v prostredí obyčajnom a vlhkom (STN 33 2000-5-51). Káble je možné použiť aj v prostredí s nebezpečenstvom požiaru a je možné ich inštalovať na horľavý podklad. V prostredí primárnej zóny reaktorov typu VVER 440 majú garantovanú životnosť
40 rokov v bežnej prevádzke vrátane následnej LOCA a ťažkej havárie. V zmysle požiadaviek EN 50575 spĺňajú požiadavku pre triedu reakcie na oheň Eca.

Ovládacie a signálne káble pre menovité napätie 0,6/1 kV, konštrukcie J(L,C)XK(F,O,O1,S,J)E-R nxpxm, n=(1-30); p=(2, 3, 4) a m=(0,4-1,5) mm, resp. (0,35-1,5) mm2 určené na riadenie a komunikáciu, so zvýšenou odolnosťou proti šíreniu plameňa podľa EN 60332-3-…, bezhalogénové, s nízkou hustotou dymu pri horení podľa EN 61034-2 a nízkou korozivitou a vodivosťou splodín podľa EN 60754... V LOCA (LOCA-SA) sú určené pre jadrové elektrárne typu VVER 440 (STN IEC 60780, IEEE323, IEEE 383), pre menovité napätie 0,6/1 kV, pre pevné uloženie v prostredí obyčajnom a vlhkom (STN 33 2000-5-51). Káble je možné použiť aj v prostredí s nebezpečenstvom požiaru a je možné ich inštalovať na horľavý podklad. V prostredí primárnej zóny reaktorov typu VVER 440 majú garantovanú životnosť 40 rokov v bežnej prevádzke vrátane následnej LOCA a ťažkej havárie. V zmysle požiadaviek EN 50575 spĺňajú požiadavku pre triedu reakcie na oheň Eca.

 

Káble VUKI s integritou obvodov v požiari s triedou reakcie na oheň B2ca (s1,d1,a1) nezahrnuté v CPR, posudzované podľa STN 34 7661:

Silové káble prierezov od 1 do 4 mm2 s integritou obvodu v požiari po dobu 30, 60, resp. 90 minút podľa STN 92 0205 (DIN 4102 Teil 12, ZP – 27/2008) určené pre dodávku elektrickej energie v budovách a ďalších inžinierskych stavbách. Káble majú zvýšenú odolnosť proti šíreniu plameňa podľa EN 60332-3-…, sú bezhalogénové, s nízkou hustotou dymu pri horení podľa EN 61034-2 a nízkou korozivitou a vodivosťou splodín podľa EN 60754.... Káble vyhovujú požiadavke EN 50399 pre triedu reakcie na oheň B2ca (s1d1) a sú funkčné v požiari po dobu 180 minút podľa požiadaviek IEC 60331-21. Nemennosť parametrov podľa STN 347661 - Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Sú určené pre menovité napätie 0,6/1 kV, pre pevné uloženie v prostredí obyčajnom a vlhkom (STN 33 2000-5-51). Káble je možné použiť aj v prostredí
s nebezpečenstvom požiaru a je možné ich inštalovať na horľavý podklad.

Signálne káble s integritou obvodu v požiari po dobu 60, resp. 90 minút podľa STN 92 0205 (DIN 4102 Teil 12, ZP – 27/2008). Sú určené pre prenos dát, riadenie a komunikáciu. Káble majú zvýšenú odolnosťou proti šíreniu plameňa podľa (EN 60332-3-…, sú bezhalogénové, s nízkou hustotou dymu pri horení podľa EN 61034-2 a nízkou korozivitou a vodivosťou splodín podľa EN 60754. Káble vyhovujú požiadavke EN 50399 sú funkčné pri požiari po dobu 180 minút podľa IEC 60331-23. Nemennosť parametrov podľa STN 347661 - Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Sú určené pre max. napätie 225 V, pre pevné uloženie v prostredí obyčajnom a vlhkom (STN 33 2000-5-51). Káble je možné použiť aj v prostredí s nebezpečenstvom požiaru a je možné ich inštalovať na horľavý podklad.

 

 

×
Cookies Details
This website uses cookies

We use cookies to personalise content and ads, provide social media features and analyse traffic. We also provide information about how you use our website to our social media, advertising and analytics partners. These partners may combine the relevant information with other information that you have provided to them or that they have collected from you when you have used their services.