What is CPR?

What is CPR?

CPR (Construction Products Regulation) je nariadenie EP a Rady EÚ o stavebných výrobkoch č. 305/2011, ktoré hovorí, že všetky výrobky zabudované v stavbe, musia mať stanovenú triedu reakcie na oheň (TRO).

Read more