CPR

Zo štatistických údajov je všeobecne známe, že pri požiaroch budov z celkových 100 % zaznamenaných požiarov viac ako 30 % vzniká a šíri sa po káblových trasách a káble a káblové trasy sú líniovým prvkom budov, cez ktorý sa oheň dokáže preniesť do všetkých priestorov stavby. Zároveň takmer všetky káble sú zabudované do stavieb, preto sa na ne vzťahujú CPR (Construct Product Regulation) požiadavky. Základné požiadavky na bezpečnosť stavieb z hľadiska európskeho práva upravuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011. Ustanovuje harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh EÚ a definuje spoločnú klasifikáciu stavebných výrobkov čím chce dosiahnuť zvýšenie bezpečnosti v budovách. V rámci nových predpisov sa od káblov a elektrických inštalácií pre vybrané úseky stavieb všeobecne vyžadujú nasledovné vlastnosti: bezpečnosť v prípade požiaru, zachovanie hygieny, zdravia a životného prostredia. Tieto vlastnosti Je nutné preukázať rozsiahlym systémom certifikácie, ktorá má zabezpečiť, že budú na stavbách používané iba schválené produkty.

V  roku 2011 bola prijatá nová EN 50399, ktorá umožňuje hodnotenie káblov pre triedy reakcie na oheň Aca, B1ca, B2ca, Cca a Dca. Vlastnosť „Reakcia na oheň“ bola definovaná len pre káble so zvýšenou odolnosťou voči šíreniu plameňa (bez požiadavky na funkčnosť trasy v požiari) harmonizovanou európskou normou EN 50575 z roku 2014, ktorá popisuje, ktoré vlastnosti káblov sa pri horení klasifikujú, určuje rozsah klasifikácie pre jednotlivé triedy, odkazuje na skúšobné metódy a ukladá povinnosti jednotlivým osobám, zodpovedným za kvalitu káblov na trhu. Nariaďuje výrobcom otestovať každý kábel, ktorý môže byť zabudovaný do stavby bez požiadavky na funkčnosť trasy v požiari a zaradiť ho do jednej z nasledujúcich tried: Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca a Fca. Požiadavky na skúšky pre jednotlivé kategórie sú nasledovné:

Tieto požiadavky sú doplnené o doplnkovú klasifikáciu pre vývoj dymu (smoke, s), odkvapkávajúce horiace časti (drops, d) a kyslosť splodín, vznikajúcich pri horení (acidity, a). Tieto sú zaradené do nasledovných kategórií:

 

d0 – žiadne horiace častice počas skúšky

d1 horiace častice zhasnú do 10 sek po odkvapnutí

d2 bez garancie parametrov

 

s1 nízka dymivosť, 1a-veľmi pomalé šírenie dymu, 1b pomalé šírenie dymu

s2 priemerná dymivosť a šírenie dymu

s3 bez garancie parametrov

 

a1 veľmi nízka kyslosť

a2 nízka kyslosť

a3 bez garancie parametrov

 

Ak sa pokúsime porovnať vývoj  požiadaviek na bezpečnosť káblov v zahraničí a na Slovensku, môžeme konštatovať, že SR spolu s ČR patria k lídrom v tejto oblasti, pretože tu existuje aj platná legislatíva už niekoľko rokov pred prijatím nariadenia aj harmonizovanej normy EN 50575. Dnes je požiadavka, aby káble pre vybrané elektrické rozvody spĺňali požiadavku nariadenia č. 305/2011 pre reakciu na oheň pre triedy B2ca a B2ca s1d1 súčasťou českej legislatívy (vyhláška č. 23/2008 Sb., resp. jej novela – Vyhláška 268/2011 Sb. z 12.09.2011). V SR to dnes rieši Zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o doplnení niektorých zákonov a s ním súvisiaca Vyhláška Ministerstva dopravy výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 162/2013 Z. z. a konkrétne úseky popisuje STN 92 0203 v prílohe B. Požiadavka na káble z prílohy B normy je nasledovná:

Trieda reakcie na oheň a doplnkové klasifikácie:

– B2ca – skúška horenia káblov vo zväzku, kde celkové množstvo uvoľneného tepla z káblov za 1 200 s ≤ 15 MJ; najvyššia hodnota rýchlosti uvoľňovania tepla ≤ 30 kW, šírenie plameňa ≤ 1,5 m; rýchlosť rozvoja požiaru ≤ 50 Ws-1;

– s1 – celkové množstvo vývinu dymu TSP1200 ≤ 50 m2 a okamžité množstvo uvoľneného dymu SPR ≤ 0,25 m2/s;

– d1 – žiadne horiace kvapky/častice pretrvávajúce dlhšie ako 10 s počas 1 200 s;

– a1 – vodivosť < 2,5 μS/mm a pH > 4,3 v súlade s EN 60754-2.

Podstatné údaje o kábloch ako stavebných výrobkoch by mali byť k dispozícii na štítkoch káblov, prípadne aj v ich popise na plášti kábla. Štítky káblov, spĺňajúcich požiadavku pre kategóriu B2ca z normy EN 50575 by mali obsahovať nasledovné údaje:

Povinnosti výrobcov vyplývajúce z CPR:

Výrobcovia zodpovedajú za posúdenie parametrov svojich výrobkov v zmysle požiadaviek legislatívy. Vypracujú vyhlásenie o nemennosti parametrov stavebného výrobku v súlade s požiadavkami Nariadenia EN 50575. Výrobcovia na základe Vyhlásenia o nemennosti parametrov stavebného výrobku vypracujú technickú dokumentáciu popisujúcu všetky príslušné prvky vzťahujúce sa k požadovanému systému posudzovania a overovania stability parametrov. Túto dokumentáciu uchovávajú po dobu 10 rokov. Výrobcovia zabezpečia, aby sa zaviedli postupy, ktoré zaručia pri sériovej výrobe zachovanie deklarovaných parametrov. Zodpovedajú za identifikovateľnosť káblov a kontakt na seba na každom balení káblov. Odporučené značenie káblov je nasledovné: Triedu reakcie na oheň B2ca vrátane doplnkových klasifikácií uvádzať vždy priamo v potlači na plášti kábla spolu so znakom CE. Pre ostatné (nižšej) triedy reakcie na oheň (Cca, Dca, Eca, Fca) postačuje uviesť údaj na štítku kábla v súlade s požiadavkou normy EN 50575.

Povinnosti projektantov elektro vyplývajúce z CPR:

Musia zadefinovať v stavebných projektoch pre každý priestor stavby kabeláž s príslušnou triedou reakcie na oheň v zmysle platnej legislatívy a požiarneho projektu stavby. Pri návrhu káblových trás musia zohľadniť, že v jednotlivých požiarnych úsekoch nesmú byť inštalované káble s nižšou triedou reakcie na oheň, ako je pre daný úsek predpísaná.

Povinnosti dovozcov vyplývajúce z CPR:

Dovozca uvádza na trh Únie iba stavebné výrobky, ktoré sú v súlade s príslušnými požiadavkami Nariadenia EÚ č. 305/2011. Od svojich dodávateľov požaduje rovnaké úkony, záväzky a dokumentáciu, aká platí pre výrobcov EÚ. Dovozca zaisťuje identifikovateľnosť káblov a na každom balení káblov uvádza kontakt na seba (nie na výrobcu). Tým na seba preberá zodpovednosť za bezpečnosť a spôsobilosť výrobku na trhu EÚ.

Povinnosti distribútorov a predajcov vyplývajúce z CPR

Pri sprístupňovaní stavebného výrobku na trhoch EÚ postupujú distribútori s náležitou starostlivosťou, pokiaľ ide o požiadavky Nariadenia EÚ č. 305/2011. Prevzatím výrobkov do distribúcie alebo k predaju preberajú zodpovednosť za plnenie požiadaviek tohto Nariadenia voči zákazníkovi. Pri delení kábla dodaného výrobcom alebo dovozcom sú povinní pre každú dĺžku kábla zabezpečiť kontinuitu pre identifikovateľnosť na všetkých distribuovaných častiach.

×
Cookies Detaily
Táto webstránka používa súbory cookies

Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.